class-course

  1. derivational suffix – used in creating new words sometimes even by changing a word class
  2. marker – used to mark plural and possession
  3. inflectional suffix – used to define the position of a nominal phrase within the sentence

class course

A derivational suffix may be followed by another derivational suffix, a marker or inflectional suffix; a marker may only be followed by an inflectional suffix; an inflectional suffix ends the word and cannot be followed by anything else. For example:

vacsora (dinner) – vacsorák – vacsorát – vacsorákat – vacsorára – vacsorákra

budapest russian language course lessons

lakik (he/she lives) – lakás – lakások – lakást – lakásokat – lakásokban – lakásom – lakásomat – lakásomban

Postpositions play a role similar to that of suffixes. However, in contrast to prepositions of the Indo-European languages, they, just as with endings, follow the phrase as is shown by their name. The difference between suffixes and pastpositions is that the latter are not directly written with the nominal phrase: vacsora után (after dinner), vacsora előtt (before dinner).

Studying this language is made easier by the fact that Hungarian nouns have no gender and consequently gender-specific articles do not exist either. In addition word class endings are missing as well.

Adjectives and numerals are declined only if they are not followed by nouns (that is in cases when they take the function of nouns). In such cases they acquire the same endings as nouns. However, there is no need for them to agree with each other. Thus, if an adjective or numeral functions as an attribute within the sentence, i. e. followed by a noun, only that noun must be declined: Két hideg limonádét kérek. (Two cold lemonade, please.) Kettőt kérek. (Two, please.) Hideget kérek. (Cold, please.)

Following a numeral, the noun is always used in singular: turista – turisták – öt turista, sok turista, néhány turista. The underlying logic of the language in this case is that it is only necessary to indicate a phenomenon in one way. That is, if a numeral has already shown that more than a single thing or person is being mentioned, the plural of the nominal phrase becomes unnecessary.

vienna german courses

The verb

Depending on their types of conjugation, Hungarian verbs fall into two groups: a -verbs without "ik" ending, b – verbs with "ik" ending. The basis of this distinction is that verbs in the first group have no ending in the third person singular of present indicative. The suffix "-ik" is attached to this form in the case of verbs in the second group: visz – iszik. Since it is this third person of the verb that tells us most about the verbs’ respective conjugation, it is used as the dictionary form in Hungarian, as opposed to the infinitive which would not indicate which type the verb belongs to: vinni – visz; inni – iszik.

учитель вене

The system of times is very simple in Hungarian. Only one present and one past time of the verb must be reckoned with. Future is expressed with an auxiliary verb or by simply adding adverbs of time. Various semantic means are used to express continuous and perfect aspects of the verb, these techniques, however, do not fall within the topic of conjugation. On the other hand, Hungarian has a feature unknown in other languages: the conjugation of verbs differs depending on whether the verb is not followed by an object (or the object is not concretely defined) – ‘non-accusative’ conjugation – or whether it is accompanied by an object – “accusative” conjugation. In addition, accusative conjugation is not only indicative of the person who is acting but also of the object of action (See Lesson 10): Szeretek sétálni. Szeretek egy lányt. Szeretem Annát. Szeretlek. (I like walking. I am in love with a girl. I love Ann. I love you.) These two types of conjugation are valid in all times and modes. However, no one should be discouraged by this peculiarity of Hungarian. Perhaps it will never be possible to learn it on the level of a native speaker, however, ignoring it does not interfere with meaning: its use is only a telling formality.

Reklámok

kurs-tanulas

Schutz a csoporton belüli egyetértést, összeférhetőséget (kompatibilitás) tartja fontosnak. A jó emocionális légkör (szociális klíma) az elfogadott célok és a jó ve­zető szükséges feltételei a csoport működésének.

budapest német oktatás nyelvoktatás tanár

A pedagógusnak a tanulói kis csoportok összeállítása érdekében ismernie kell az osztály szociális struktúráját. Ehhez szociometriai vizsgálatok segíthetik hozzá. (Részletesebben lásd ezt is Búzás L., 1974.) Különösen az ún. peremgyerekek és a vezetők helyzete, illetve szerepe vet fel pedagógiai-pszichológiai problémákat. A peremgyerekek magányosságának feloldásában segíthet a jól irányított cso­portoktatás. A csoportvezető tanuló vezetői magatartása is sokféle lehet, s rá­szorul a pedagógus ellenőrzésére és befolyásolására.

A csoportoktatásnál — mivel információfeldolgozásról van szó — igen fon­tos a kommunikáció módja. A szociálpszichológia a kis csoportokban lehetséges kommunikációs alakzatokat sémákkal ábrázolja. (Abercrombie, 1972.)

A „kerék” és „Y” séma szerinti kommunikáció jobb működést biztosít a cso­portnak, mint a kör vagy a lánc. Vagyis kell lenni a csoportban egy központi személynek, akivel mindenki közvetlenül kommunikál, s így ő mindenről tud.

bécs német nyelvoktatás

Más jellegű az a kommunikációs séma, amit Búzás László ad. (Lásd 26. ábra.) Itt mindenki mindenkivel kommunikál. Csoporttanulásnál ez jó is. Itt viszont a vezető központi szerepe tűnik el. Az ideális séma talán ez lehetne (27. ábra).

flash magántanár

Az individualizálónek és a csoportoktatásnak kétségtelen előnyei mellett vannak hátrányai is a frontális osztálymunkával szemben. Ez elsősorban a pedagógus közvetlen irányításának hiányával függ össze. A tanár szakértő, céltudatos veze­tése biztosítja elsősorban az oktatásban az ésszerű és gazdaságos haladást.

Közismert dolog, hogy az autodidaxis, azaz az egyéni, tanári és iskolai segítés nélkül folyó önképzés minden értéke mellett is sokszor hézagos, rendszertelen. A tanári vezetés és irányítás legfőbb értéke az, hogy szakszerű vezetéssel megrö­vidíti, racionalizálja a tanulók számára a megismerési folyamatot, és biztosítja az ismeretszerzés rendszerességét, megfelelő tudományos színvonalát. Mindez az egyéni tanulásban vagy ha a tanulók kis csoportokban, egyedül dolgoznak, ke­vésbé van biztosítva.

magántanár flash

Maed (1931) a gyermekek rajzait, játékait tanulmányozva tapasztalta, hogy modell, irányítás és kritika, azaz nevelői irányítás nélkül a gyermekek semmi lé­nyegeset nem fejlődtek. Az ún. reformpedagógia, amely egyébként a csoportoktatás kezdeményezője volt, elsősorban a tanulók spontán aktivitását hangsú­lyozta, és a tudatos pedagógiai vezetést nem értékelte kellő módon (Búzás, 1962). Ettől az egyoldalú szemlélettől és ennek gyakorlati megnyilvánulásaitól kell a helyes csoportmunkát megtisztítani.

A csoportoktatás legtöbb problémája ugyanis éppen a tanári vezetés nem elég intenzív voltából fakadhat. A csoportban például nincs mindig biztosítva a tanu­lás megfelelő színvonala. Ez a közös beszámolóknál is érezteti a hatását. Az osztály a csoportok beszámolóiból nem mindig kap olyan teljes és színvonalas ismeret­rendszert, mint a tanári vezetéssel folyó frontális osztálymunkában.

TARTALÉK

A csoportmunka egyik formáját, az ún. laboratóriumi brigádmunkát a Szovjet­unióban is kipróbálták a 20-as években. Kiderült azonban, éppen a tanári veze­tés háttérbe szorítása miatt, hogy nem bizonyult elég eredményesnek ez a módszer. A brigádban éppen a közös felelősség miatt sokszor nem érvényesült az egyéni felelősség. Ugyanakkor a brigádmunka színvonala sem mutatkozott kielégítő­nek (Nagy S., 1960 a).

Mindezek ellenére kétségtelenül vannak az egyéni és a csoportokotatásnak nagy előnyei. A korszerű oktatásnak ezekre is kell építenie. A probléma válto­zatlanul az, mint már előzőleg felvetettük: mi legyen az egyéni, a csoport- és az osztályoktatás aránya, viszonya, és mi legyen a különböző oktatási formákban a pedagógus szerepe. Öt alapvető pedagógiai igazság egymáshoz való viszonyát kell tisztázni:

1. Mivel a fejlődés „önmozgásos” jellegű, az oktatásban biztosítani kell a ta­nulók „saját” aktivitását, az önálló feladatmegoldásokat, sokkal inkább, mint a ha­gyományos osztályoktatásban.

kurs tanulás

2. A tanár szakszerű és céltudatos vezetése szükséges a színvonalas, rendszeres és gazdaságos tanuláshoz.

3. A közösségi (csoport- és osztály-) tanulásnak kétségtelen előnyei vannak az egyéni tanulással szemben.

4. A csoportoktatásnak vannak bizonyos előnyei, de az osztályoktatásnak is.

5. A tanulók egyéni képességei különbözők: eltérések vannak a tanulás tempójá­ban, módszerében stb. Ezt a csoport- és az osztályoktatásban is figyelembe kell venni.

A felsorolt tételek „konkrét” egyeztetése nem könnyű feladat. Ma már igen sokan vallják azt, hogy a maga helyén mindegyik elvnek helyet kell biztosítani. Meg kell tartani az osztálykeretet és a tanár vezető szerepét, de be kell iktatni az osz­tálymunkába a csoportmunkát, a differenciált (képesség szerinti) oktatást és az egyéni (programozott) tanulást is. E különféle oktatási formák összekapcsolásá­ra már konkrét javaslatok is születtek. H. Fischer (1961) például az alábbi táblá­zatban (lásd 10. táblázat) foglalja össze ezen oktatási formák kapcsolatát.

Wie arbeitet man mit diesem Grundwortschatz?

budapest ungarischkurs

Eine angemessene Lerntechnik ist die Voraussetzung für den Lernerfolg. Wir möchten Ihnen dazu einige Anregungen geben:

1.  Nutzen Sie den Vorteil der Gliederung nach Sachgebieten! Arbei­ten Sie nicht Seiten, sondern Sachgebiete durch (z. B. 1.2.6.2 „Geschäfte, Einkauf”)! Zwischen den Wörtern eines Sachgebiets bestehen Assoziationen. Die Sachgebiete spiegeln inhaltliche Zusammenhänge wider. Auch die Sachgebietsbezeichnungen sind bereits Merkhilfen. Es ist experimentell erwiesen, dass die Behaltensleistung dadurch erhöht wird.

deutsch wien sprachkurs

2.  Sie können sich in jedem Sachgebiet zuerst die Wörter der Wichtigkeitsstufe 1-2000 aneignen. Zu einem späteren Zeitpunkt nehmen Sie dann die der Wichtigkeitsstufe 2001-4000 durch.

3.  Arbeiten sie einzelne Sachgebiete durch. Vielleicht zuerst die Ihnen „sympathischen”, dann die anderen. Vergessen Sie aber nicht, sich nach und nach alle Sachgebiete anzueignen.

russisch wien sprachkurs

4.  Systematisieren Sie den Ablauf des Lernvorgangs! Lernen Sie portionsweise!

Lesen Sie ein Kästchen (fett gedrucktes Stichwort und Anwendungsbeispiel) und prägen Sie sich die Wortgleichung ein. Gehen Sie acht bis zehn Kästchen in dieser Art durch und decken Sie dann von diesem „Block” die linke Spalte ab. Sprechen Sie sich nun das verdeckte Stichwort laut vor – wenn Sie wollen, auch das Anwendungsbeispiel. Kontrollieren Sie sich durch Aufdecken der linken Spalte. Arbeiten Sie so den „Block” durch. Nicht beherrschte Wörter werden am Rand gekennzeichnet – vielleicht durch ein Kreuzchen -und nochmals gesondert gelernt. Abschließend nochmalige Kontrolle (Sprechen und Schreiben) des ganzen „Blocks”.

ungarischkurs wien

5.  Lernvarianten: Rechte (statt linke) Spalte abdecken und analog wie unter 4. beschrieben arbeiten. Nur Anwendungsbeispiele lernen, um vom Zusammenhang her die Bedeutung eines Wortes im Ge­dächtnis zu fixieren oder den Grundwortschatz „umzuwälzen”.

6.  Sie können auch über ein einzelnes Wort, das Sie im alphabetischen Register nachschlagen, zum Sachgebiet kommen und so in einem sinnvollen Zusammenhang lernen.

7.  Lernen Sie täglich (mit Pausen!) ein bestimmtes Pensum. In einigen Wochen beherrschen Sie dann einen systematisch aufgebauten Grundwortschatz – den Wortschatz, auf den es ankommt. Vergessen Sie nicht, diesen in gewissen zeitlichen Abständen zu wiederholen und zu überprüfen.

8. „Langenscheidts Grundwortschatz Russisch” ist lehrbuchunabhängig. Trotzdem eignet er sich auch zur Aktivierung, Wiederholung und Systematisierung des Wortschatzes im Unterricht, z. B. zur Bereitstellung des entsprechenden Wortschatzes vor kommunikativen Übungen oder der Durchnahme bestimmter Texte; zur Wortfeldarbeit nach der Durcharbeitung eines bestimmten Textes, der wesentliche Teile dieses Wortfeldes enthielt; zur Erschließung und zum Aufbau eines Sachgebiets vom Einzelwort aus (über das Register).

dolmetscher-tolmacs

A harmadik paraméter az esemény témája, mely egy olyan skálán ábrázolható, amelynek egyik végpontján az univerzális témák, a másik végpontján a kultúraspecifikus témák találhatók. Míg a műszaki és tudományos nemzetközi konferenciák pl. inkább az univerzális vég felé közelednek, és nagy valószínűséggel ugyanolyan formában zajlanak le a világ különböző országaiban, addig a politikai vitákat már nagyban meghatározza az adott kultúrkör. Ez a tény a tolmácsolás lehetőségeit és pontjait nagyban meghatározza.

ungarisch deutsch simultandolmetscher

Az elhangzó szövegtípus és a kommunikációs partnerek szövegalkotási stratégiája alkotják a negyedik paramétert. Itt dől el, mennyire spontán és mennyire előre megtervezett a szöveg, mennyire azonos a partnerek tudása, mennyire „személyes" a szöveg (érzelmi tényezők), mennyire irodalmi, milyen a stílusa, milyen szerepet kapnak elhangzásakor a non-verbális elemek (prozódia, testbeszéd, gesztusok, mimika, proxemika stb.) Az egyes szövegek itt sem csoportosíthatók dichotómikusan, sokkal inkább egy skálán ábrázolhatok. német tolmács

Az ötödik paraméter a tolmácsolási esemény időbeli és térbeli viszonyait írja le. Fontos szempont annak vizsgálata, milyen távol járnak pl. a kommunikációs partnerek saját hazájuktól. Ez viselkedésüket, szövegalkotásukat nagyban befolyásolja. Több tolmács számol be arról, hogy ugyanaz a beszélő külföldön másképp viselkedik, nem alkalmaz annyi non-verbális elemet, esetleg szerényebb, bizonytalanabb. A tolmácsolás helye is meghatározó, befolyásolja a szereplők viselkedését, és így a tolmács munkáját, hogy az esemény valamelyik partner számára otthonos helyen („hazai pályán") zajlik-e, idegenben vagy semleges pályán, pl. egy bérelt konferenciaközpontban. Ettől függően megint csak skálán ábrázolható, mennyire privát, és mennyire nyilvános eseményről van szó.

ungarisch budapest simultandolmetscher

A hatodik paraméter a tolmácsolási esemény által követett cél. Ez lehet tapasztalatcsere, csoportos döntés meghozatala, de a partnerek követhetnek különböző, vagy akár egymással ellentétes célokat is. Ezt a tolmácsnak tudnia kell, mert ettől nagyban függ a tolmácsolás minősége. Ha eleve egyetértést tételez fel, az esetleges ütközéseket valószínűleg tompítva fogja tolmácsolni, ami nem segíti a kommunikációt.
Alexieva rendszere rendkívül átfogó, rugalmasan bővíthető, ismerete és alkalmazása nagyban segítheti a tolmácsok felkészülését és a tolmácsoktatók munkáját.

További szempontokként említhetjük még az egyes tolmácsolási eseményekre jellemző belső szerkezetet. Más és más forgatókönyv szerint zajlik pl. egy részvénytársaság közgyűlése és egy üzleti tárgyalás. Az egyes események különböző mértékben formalizáltak. Ennek mértéke jól ábrázolható a formális-informális skálán. A diplomáciában nyilvánvalóan jellemzőbbek a formalizált események, a ceremóniák és a hozzájuk társuló szövegkonvenciók. Egymással gyakran találkozó üzleti partnerek esetében a formalizáltság foka egyre jobban csökken.

dolmetscher tolmács

Érdemes tudnia a tolmácsnak azt is, mennyire érintett a célnyelvi partner az adott eseményben. Ha pl. valamely külföldi parlamenti delegáció az interpellációk közben rövid időre beül az Országgyűlés plenáris ülésére, a tolmácsnak nagyon nehéz dolga lesz, ha azt akarja, hogy a külföldi pontosan értse a magyar hozzászólások lényegét, azok ugyanis nem neki szólnak, nem ő a megszólalások címzettje, és ennek megfelelően nem rendelkezik azokkal a háttér- és előzetes ismeretekkel sem, amelyeket a szónok a címzetteknél feltételez.

német tolmács bécs

A tolmács legtöbbször a szöveg nélkül készül fel a tolmácsolási eseményre. Ezeknek a szempontoknak a végiggondolásával és megfelelő utánjárással sok mindent előrevetíthet a maga számára a majdan elhangzó szövegből. A felkészülés során a gyakorlatban kell alkalmaznia a már említett Laswell-formulát, a Nord-féle közvetített interlingvális, interkulturális kommunikációs modellt és Pöchhacker hiperszövegmodelljét.

A tolmács személye

A tolmács személyiségi jegyeinek Sallai János adja bő összefoglalását. Ahhoz, hogy a tolmács számára szükséges személyiségjegyeket meghatározhassuk, ismerni kell a tolmácsolási munka körülményeit.

A tolmácsolás általában nem „steril” körülmények között zajlik, számos mellékesnek tűnő külső tényező befolyásolhatja a tolmács munkáját, teljesítményét: a terem mérete, a tolmácsfülke elhelyezkedése, a mikrofon műszaki állapota stb. Sokkal nehezebb pl. a munka, ha a teremben, ahol a tanácskozás folyik, meleg van, vagy nincs levegő, vagy éppen túl jól működik a légkondicionáló. Szabadban való konszekutív tolmácsolásnál a túlzott napsütés, a szél is nehezítő körülmény lehet. Nagyobb teremben sokszor az általános „alapzaj” nehezíti a munkát, gyárlátogatásnál pl. a gépek zaja is zavarhatja a tolmácsot. ungarisch dolmetscher Előfordulhat, hogy a tárgyalóasztalnál ketten „magánbeszélgetést” folytatnak suttogó hangon, a delegációvezetők azonban ettől függetlenül folytatják a tárgyalást, a suttogás, különösen, ha a témája hasonló az éppen tolmácsolandó szövegéhez, nagyon zavaró lehet. Fontos tényező a mikrofon, ha nem jól működik, sokkal jobban próbára teszi a tolmácsot a folyamatos odafigyelés. Meghatározó tényező a tolmács számára, hogy jól látja-e a kommunikációban résztvevő feleket. A tolmácsnak olyan személyiségjegyekkel kell rendelkeznie, hogy ilyen munkakörülmények között is megfelelően helyt tudjon állni.

ubersetzung-forditas

Hangsúlyozni szeretném itt, hogy célom ez esetben nem gazdasági indíttatású, vagyis nem az, hogy a jelenleg legdivatosabb, legtöbbet játszott reklámklipeknek csináljak további reklámot, sokkal inkább az, hogy az általam több éve gyűjtött anyagból kiemeljem azokat a példákat, amelyek az értekezés szempontjából relevánsnak, sokatmondónak tekinthetők, és messze túlmutatnak nyelvi leleményesség tekintetében esetleges utódaikon. (Mindez természetesen egyéni megítélés kérdése, így a szakma képviselőitől, és hasonló témával foglalkozó kollégáimtól is szíves elnézést kérek, ha más állásponton vagyunk/lennénk!)

übersetzung fordítás

Teljes egyezőség mutatható ki a fordításban a lexikai, morfológiai és szintaktikai szinteken

„Der erste Wolf, der backen kann.”

„Az első farkas, amelyik sütni tud.”

A lexémák szintjén itt az appellatív jelleget, a szlogennek a „farkas” főnévnek (ebben az esetben a márkanév) mindkét nyelvben a sütés folyamatához kapcsolódó szokatlan asszociációja kölcsönzi, a vonatkozó névmással bevezetett mellékmondat: a két nyelvben szintaktikailag pedig tökéletesen megegyezik.

übersetzungsbüro ungarisch deutsch

„Katzen würden Whiskas kaufen.”

„A macskák Whiskast vennének.”

Ugyanezt figyelhetjük meg a fenti egyszerű mondatban is. Magáról a termékről, annak jellegéről, minőségéről a szlogen explicit módon verbálisán semmit nem közvetít, a reklámklip segítségével, a látottak alapján azonban az a macskatulajdonosokban az ő személyes megszólításuk nélkül is képes kiváltani egyfajta „azonosulási folyamatot”, ahogy azt Möckemann és Zander nevezi, azt sugallva nekik, hogy kedvencüknek akkor szereznek örömet, ha Whiskast vásárolnak számukra.

ungarisch onlinemarketing

„Ist der neu? Nein, mit Perwoll gewaschen.”

„Új? Nem! Perwollal mosva.”

Gyakorlatilag azonos lexémák alkalmazásával éri el hatását a fent reklámozott mosópor szlogenje is, fülünk – talán kissé nehezen, de – már megszokta a magyar ember számára a célnyelvben kissé szokatlan particípiumot, amely a fordításban a tökéletes morfológiai egyezést is biztosítja. A minimális tipográfiai különbség, amely itt felfedezhető a többtagú szlogen ortográfiai tagolásánál, a szintaktikai egységet valójában nem módosítja. A szerző és a fordító is előszeretettel él itt a reklám ,,bevált” elemeivel, a már amúgy is pozitív asszociációkat kiváltó kulcsszavak („neu” „új”) használatával és a tagadó forma azon erősítő hatásával, amely a néző számára egyértelműen fokozást sugall. Értsd: valami még az „újnál” is szinte jobb és szebb, úgymond hosszú távon és megbízhatóan tökéletes lehet, ha megtaláljuk a megfelelő módszert annak ápolására.

Ennek a fordítási módszernek az alkalmazására sorolhatjuk fel a legtöbb példát, álljon itt még néhány, immár további részletes magyarázat nélkül: „Red Bull verleiht Flügel.” ,”A Red Bull szárnyakat ad.” „Siemens. Wir gehören zur Familie.” „Siemens. A családhoz tartozunk.”, „Seat Leon. So stark wie er aussieht.” – „Seat Leon. Olyan erős, amilyennek látszik.”, „Milka. Die zarteste Versuchung, seit és Schokolade gibt.” – „Milka. A leggyengédebb csábítás, mióta csokoládé létezik.”, „Alles für den Fuß” – „Mindent a lábnak „ (Scholl), stb.

ungarisch übersetzung

Ekvivalencia, amely szintaktikai különbségekkel jön létre a fordításban, hogy a célnyelv szintaktikai sajátosságait a legteljesebb mértékben figyelembe vegye
A kéttagú szlogent – mint az oly sokszor előfordul – a márkanév vezeti be mind a német, mind a magyar változatban. Itt is találkozhatunk a „Gesundheit” – „egészség” főnevekkel, amelyek kulcsszóként, „varázsszóként” hatnak a reklám nyelvében. A szintaktikai szerkezet szintjén itt azonban jelentős különbséget figyelhetünk meg. Míg a német verzióban vonatkozó névmással bevezetett mellékmondat szerepel, addig a magyar jelzős szerkezetet választ, hogy a vásárló figyelmét a termékre felhívja, hiszen ez a célnyelvi befogadó olvasatában nyelvileg természetesebbnek hat.

„Airwaves. Draufbeißen. Durchatmen.”

„Airwaves. Harapjon rá és fellélegezhet.”

Itt a példában szintén olyan fordítási megoldást választottak, amely a célnyelv, azaz a magyar struktúrájához közelebb áll. Míg a német lényegre törő infinitívek a felszólítás kritériumainak teljes mértékben eleget tesznek, addig ugyanennek a megoldásnak az átvétele a mi fülünk számára stilisztikailag olyan erősnek hatna, hogy – lévén kategorikus parancsról, utasításról szó – inkább csökkentené, mint növelné vásárlói kedvünket. A magyarban a felszólító mód használata, az appelláció személyes jellege sokkal inkább tanácsként hangzik, és az ez állal elérhető pozitív hatásra történő utalás sem marad el, a meggyőzés ereje ez által tehát sokkal nagyobb lehet.

közösségi média marketing német

„Nivea. Eine natürliche und schöne Bräune auch ohne Sonne.”

„Nivea. Napbarnította bőr nap nélkül is.”

A különbség ebben a fordításban a lexémák és a morfológia szintjén mutatkozik meg, ám az ekvivalencia megvalósulása tagadhatatlan. „A természetes és szép barnaság” (nyers fordításban) és a „napbarnította bőr” egyértelműen szinonimáknak tekinthetők a szlogen olvasatában, a német és a magyar jelzős szerkezetben azonban itt a lexikai elemek esetében a fordításban időnként megfigyelhető, a fordításelméletből ismert „jelentés–áthelyezés” jelenségével találkozunk. Az egyes jelentéseket ez esetben ugyanis a mondat más helyén, más szófaj segítségével adjuk vissza.

Nincs egyezés a lexikológia, a morfológia és a szintaxis szintjén

Ahol a lexikológia szintjén egyezőség nincs, ott sok fordító megtorpan, fordíthatatlanságról beszél, bizonyos, az ekvivalencia tágabban értelmezett létrejöttét azonban ebben az esetben sem tagadhatjuk, csak az itt egy magasabb, elvontabb szinten, tisztán az asszociációk szintjén valósul meg. Gondoljunk csak a következő régebbi szlogenre és német, ill. magyar reklámklipre:

„Knorr. Essen mit Lust und Liebe.”

„Knorr. Mindennap új varázslat.”

német magyar fordítóiroda

A szlogen elején feltüntetett márkanév már eleve utal arra, hogy ugyanazon termékre szeretnék a vásárló figyelmét felhívni. Ha a televíziót nézve a képi és hanghatásokat is egybevetjük, egyértelműen kiderül számunkra, hogy ugyannak a klipnek a „lefordított” változatáról van szó. Pedig a kéttagú szlogen második részében a szöveg szintjén gyakorlatilag semmi azonosságot nem találunk a fent említett szinteken. Kérdés, fordításról van–e szó ebben az esetben. A válasz itt ismét az elért hatásban keresendő, tehát abban, hogy tágabb értelemben megvalósul–e az ekvivalencia. (Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy a Reiß szövegtipológiája szerinti audio–mediális elemeket is figyelembe kell vennünk a fordításban, amennyiben valamilyen „közvetítő közeggel” – itt: zene – találkozunk. Ekkor a fordításban, fordíthatóságban az ún. „kiénekelhetőség” igen nagy szerepet játszik.)

Visszatérve eredeti kérdésünkhöz, ajánlott itt a lexémák szemantikai elemzése. Az „Essen” szó a maga „étkezés, evés” jelentésével a tökéletes hétköznapiságot sugallja, éppúgy, mint a magyar verzióban a „mindennap” szó. A „Lust und Liebe” – „Jókedv és öröm” pedig a maximálisan pozitív hozzáállást, ígéretet érzékeltetik, majdnem olyan hatásfokkal, amellyel a magyarban a „varázslat” szó bír. Véleményem szerint tehát az ekvivalencia ebben az esetben – tágabb értelemben – megvalósul, a vevő bíztatása, ösztönzése a pozitív kulcsszavak segítségével megtörténik.